Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ποιότητα των προϊόντων, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η εταιρεία  πρόσφατα ολοκλήρωσε την διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικών ISO.
Συγκεκριμένα, η ASCO TAPE AE τον μήνα Δεκέμβριο η του 2019 πέτυχε μια σημαντική διπλή πιστοποίηση, επισφραγίζοντας τις συνεχείς προσπάθειες της για την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της στην αγορά των αυτοκόλλητων τυπωμένων ταινιών και των υλικών βιομηχανικής συσκευασίας.
Στοχεύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης, ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία, και ύστερα από μια συστηματική προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των διαδικασιών και της οργάνωσης των υπηρεσιών στην κατεύθυνση των απαιτήσεων ενός σύγχρονου συστήματος ποιότητας, η εταιρεία έλαβε την πιστοποίηση ποιότητας

ISO 9001 : 2015 (Αρ. πιστοποιητικού: ICB/91206Q, 06/12/2019).

Ενσωματώνοντας καλές πρακτικές για την διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, η εταιρεία προσδοκά στην βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών; στην κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των εσωτερικών/εξωτερικών πελατών και προμηθευτών; την διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων, την πρόληψη και αποτροπή λαθών και αστοχιών, μέσα από τον προσδιορισμό των κινδύνων και την εκπόνηση πλάνου ενεργειών για την αντιμετώπισή τους (Risk Assessment).

Το πρότυπο ISO 9001:2015 ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων, όπως:

** Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
** Κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.
** Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών, προσωπικού της επιχείρησης.
** Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης.
** Προσδιορισμός των κινδύνων και εκπόνηση πλάνου ενεργειών για την αντιμετώπισή τους (Risk Assessment)
** Αναβάθμιση των διεργασιών της επιχείρησης ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.
** Διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων.
** Αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών.
** Μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων.
** Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών,
την είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Επιπλέον, στοχεύοντας στην μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η εταιρεία βάζει και αυτή ένα μικρό λιθαράκι στον μεγάλο αγώνα για τη μεταστροφή σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. Έτσι, διατυπώνοντας με σαφείς ενέργειες την δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, και μέσα από τον προσδιορισμό ενός πλαισίου δράσεων για την μέτρηση, βελτίωση και κατά συνέπεια μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγική της δραστηριότητά, έλαβε και την πιστοποίηση

ISO 14001 : 2015 (Αρ. πιστοποιητικού: ICB/91206E, 06/12/2019).